SOUČÁST OFICIÁLNÍ WEBOVÉ PREZENTACE VIŠŇOVÉHO

Neoficiální nebo domácké jméno určité osoby, jako i  pozměněná forma jména se v jazykovědě nazývá přezdívka. Někdo zná třeba i starší výraz příslotek.

Zajímavé je, že jednou z přezdívek je např. biblická Petr (skála, kámen):  byla to původně přezdívka apoštola Šimona, který ji dostal za svou pevnost a neochvějnost ve víře. Také latinské rčení nomen est omen (latinsky jméno je znamení) poukazuje i na původní vznik některých jmen. Tvrdit, jak ta či ona přezdívka vznikla, chtěla bych jen poukázat na bohatost i dokonce vtipnost našich předků. Snad vznikly i dřív, než bychom dnes řekli: pan Adámek z popisného čísla xy. Občané se totiž začali evidovat dle popisných čísel domů až od poloviny 17. století.

Podle pozemkové knihy č.2142 z roku 1771 bylo ve Višňovém 84 očíslovaných domů, z toho čtyři neobsazených – tzv. pustých. Následující pozemková kniha č.2143 z roku 1825 uvádí 114 očíslovaných domů ve Višňovém. V roce 2016 je v naší obci 399 očíslovaných domů.

Zamyslela jsem se nad některými přezdívkami v naší obci. Nedovoluji si s určitostí tvrdit, zda opravdu vznikly tak, jak jazykověda uvádí, ale vím s určitostí, že ve Višňovém se tyto přezdívky byly a dodnes se i používají.

 Podle nositelé stejného jména, žijící v jedné vesnici na základě odlišení dle fyzického vzhledu:

Poláček (od Polák), Jelíneček (od Jelínek)

 Podle charakterových vlastností, prožitých událostí eventuelního zájmu:

Pilot (chtěl být pilotem), U Sibiřů (děda se vracel po 1.sv. válce legionářskou cestou přez Vladivostok), U Pajerky (nositelka bavorského tradičního oděvu), U Bloncáků (díky procházkám – bloncáním polemi byl p. Jedlička nejlepším znalcem polí Višňovského katastru)

 Dle označení místa, kde žili nebo odkud a kam se přistěhovali:

 XY na Hrádku, na Potoce, ve Vysokém domě, A….k – Luňáček  ( kup domu od Luňáčků, Lengálů..

 Podle odlišení dle jména jednoho v rodě nebo přivdaných osob:

U Šemonů (U Šimonů), U Ludvíků, U Tóny (od Antonie), U Šajblů (od nevěstina příjmení), U Vencků (od Vincenta), U Matoušů, U Kubů (od Jakuba), U Tyldy (od Matyldy), U Ryšků (od Richarda), U Graleny (od Kláry), U Matyzů (od Matěje), U Bertiňáků (od Berty), U Bohušáků, U Vindholců (od babiččina rodného příjmení), U Marjánky

Podle povolání:

Hrobař, Medařovi, Šroťákovi, U Kupců, U Sedlářů, Cestářovi, U Klempířů, Kyťák- Stolař (nejmaldší vzniklá přezdívka v obci), U Pošmistrů, U Varhaníků, U Bednářů, U Hotařů (hotař – hlídač vinohradu, zaměstnanec velkostatku), Prknař, Trafikant, U Stavitelů, Papírník, U Bubeníků (obecni posel, bubnem oznamoval čtení vyhlášek), U Kostelníků, U Starostů, U Přísedících (přísedící člen okresního zastupitelství), U Mlíkařů, U Cementářů, U Kominářů

Samozřejmě existuji i nemilé přezdívky, které byly dotyčnému vnuceny a dokonce i takové,o nichž sám ani neví.

V 53 domech žijí  dnes  Adámkové,  v 10 domech rodiny Jedličků a ve 13 domech rodiny Jelínků .Údaje jsou dle počtu domů, ne členů rodin. Již tato skutečnost svědčí o tom, že přezdívky z obce jen tak nevymizí, snad jenom jejich původ..

Mým článkem jsem chtěla dát podnět k zamyšlení a  třeba i k úsměvu nad jazykovou minulosti našich předků.

Ráda příjmu opomenuté údaje k tématu.

Sestavila Marie Svoradová

Prameny:

Pozemkové knihy 2142, 2143, Zemsky archív Brno

z vlastní paměti a ústního podání pamětníků

 

One Response to Přezdívky