SOUČÁST OFICIÁLNÍ WEBOVÉ PREZENTACE VIŠŇOVÉHO

Z Obecní kroniky městečka Višnového str. 15: „Na základě dekretu prezidenta republiky ze dne 21. června 1945 čs. 12/čs. Sb. O Konfiskaci a o urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů a zrádců a nepřátel čsl. národa,  byl Okresním národním výborem v červenci veškerý majetek hraběte Spiegla konfiskován, Byla vyhlášena parcelace půdy a přidělování majetku do vlastnictví.“

 Co vlastně znamenalo?

Citace zákona:

Ze zemědělského majetku, spravovaného Národním pozemkovým fondem, bude se přidělovati půda do vlastnictví osob slovanské národnosti:

 1. a) deputátníkovi a zemědělskému dělníkovi ve výměře až do 8 ha orné anebo až do 12 ha zemědělské půdy vzhledem na její bonitu,
 2. b) malozemědělci ve výměře doplňující jím dosud vlastněný pozemkový majetek nejvýše do 8 ha orné anebo až do 12 ha zemědělské půdy vzhledem na její bonitu,
 3. c) mnohočlenné zemědělské rodině ve výměře doplňující jí dosud vlastněný pozemkový majetek nejvýše až do 10 ha orné anebo až do 13 ha zemědělské půdy vzhledem na její bonitu,
 4. d) obcím a okresům k veřejným účelům,
 5. e) stavebním, zemědělským a jiným družstvům, složeným z oprávněných uchazečů podle písm. a), b), c) a f),
 6. f) ) dělníkům, veřejným a soukromým zaměstnancům a maloživnostníkům pro stavbu vlastního domu anebo na zřízení zahrady ve výměře nejvýše do 0,5 ha.

 Ustanovená desetičlenná Místní rolnická komise se skládala ze 4 členů zemědělských dělníku od velkostatku, 3 členové KSČ, 3 členové Strany lidové. Komisi doplňovali členové Zemského národního výboru z Brna: ing. Paňák a ing. Pokora. 233 žádostí přesahovalo možnosti rozdělení na plánovaných 157,95 ha zemědělské púdy a budov. Dle tehdejší kroniky patří tento proces k nehezké kapitole Višňového: „…nastaly v obci různice a sváry, které vyvrcholily mnohdy k osobnímu nepravdivému osočování a stížnostem k Okr. rolnické komisi, Zemské  rol. komisi i k ministerstvu zeměděltsví…..“ Obecní kronika str. 15

V červnu roku 1945 byl jmenován Národním výborem bývalý správce velkostatku Jaroslav Teplý národním správcem po dobu do rozhodnutí o ŠS nebo parcelaci.

Na záchranu šlechtitelské stanice ve Višnňovém podaly v rámci zákona žádost Zemské výzkumé  ústavy zemědělské v Brně. Na podporu této žádosti bylo založeno družstvo z řad zaměstnanců velkostatku o 28 členech.

Místní Rolnická komise se nevzdávala. Poukazovala na osobní zájmy členů Zemského národního výboru, kteří se svými akciemi podíleli na výzkumnictví a zúčastněných firmách Elita a Selekta. Se svolením okresní Rolnické komise byla na základě svého vypracovaného plánu jednotlivá pole přidělena a  osádována. Náklady na osádovaní činily více než 300 000 Kčs.

Na základě Telegramu Zemského Národního výboru v Brně ze 6.listopadu (ing. Životský) a z telefonického sdělení ministerstva zemědělství se řízení o parcelaci do odvolání zastavuje.

Co bylo opravdovou motivací 27 rodin, které, „aby se dostalo větší výměry půdy do přídělu, dobrovolně odešlo osídlovat do pohraničí“: do Chlupic, Hostěradic, Miroslavi  a na Znojemsko.

Tajemník okresní Rolnické komise v Moravském Krumlově osobně urgoval nutnost parcelace u zemského Národního výboru v Brně i přímo na odboru ministerstva zemědělství v Praze. Při důkladném, rozboru nutnosti parcelace a současném stavu Šlechtitelské stanice v této době bylo požadováno, aby ministerstvo poslalo do Višňového „nenápadně a neočekávaně“ komisi. Žádosti bylo pouze přislíbeno.

Místná rolnická komise dále vypracovala návrh tehdejšímu ministru zemědělatví Jul. Ďurišovi na přesunutí stanice z důvodů dostatku půdy a stejných půdních i klimatických podmínek do Našiměřic nebo do Branišovic.

 1. listopadu 1945 na schůzi všech uchazečů a zástupců Místní rolnické komise a ministerstva zemědělství a zemského Národního výboru v Brně bylo přislíbeno, že o osudu parcelace ve Višňovém bude rozhodnuto v nejbližší době.

Nicméně 11. února 1946 přichází dopis ORK se sdělením, že návrhům ze schůze 29.11.45 nelze vyhovět a celý velkostatek se ponechává pro účely stanice. 18.února ministerstvo zemědělství zasílá telegram okresnímu Národnímu výboru v Mor. Krumlově: “Zabraňte svévolnému parcelování velkostatku Višňové, určené pro účely Šlechtitelské stanice“  (z Obecní kroniky).

Višňované byli touto zprávou pobouřeni. MRK a NV ve Višňovém svolaly mimořádnou veřejnou schůzi na 3. března.  Zástupci Komunistické strany a Zemského národního výboru z Brna zde prohlásili, že podniknou vše, aby do obce znovu přijela komise z ministerstva nutnost reformy prošetřit. Současně bylo sepsáno Memorandum vládě Československé republiky a Národnímu shromáždění.

Místní Národní výbor ve věci provedení pozemkové reformy nebyl jednotný. Proto předseda ONV p. Žalud a ORK požadovali písemné vyjádření.  Schůze proběhla více než bouřlivě a při intervenci četnického vrchního strážmistra.

 1. března1946 dle příkazu národního správce velkostatku vyjeli zaměstnanci vekostatku připravit pole pro setí. Toto se dozvěděli občané čekající na parcelaci. Tito vyzvali na poli dělníky, aby v zájmu klidu pole opustili, že setbu převezmou sami.
 2. března reaguje ministerstvo zemědělství a vyzývá ONV v Mor. Krumlově: „Okamžitě zabraňte všemi prostředky zásahům MRK do Šlechtitelské stanice, která nebude parcelována. Podejte hlášení ministretsvu zemědělství!“

 

 1. března ONV odpovídá a poukazuje na Memorandum.
 2. dubna 1946 svolává ing. Koťátko příkazem ministerstva zemědělství zástupce MNV ve Višňovém, po jednom z každé místní organizace Národní fronty, předsedu MRK a jeho zástupce, předsedu ORK zástupce ONV. Připraveny mají mít minimální oprávněné požadavky uchazečů o půdu. V sedmičlenné komisi bylo pět občanů Višňového.

Když ani po jeden a púl hodině houževnatě a věcně obhajované zájmy obou stran nevedly k výsledku, navrhl ing. Koťátko přenechat rozhodnutí na ministru  Ďurišovi:

„Že tak houževnatě trváte na parcelaci, vaše zákonité požadavky věcně dovedete obhájiti, musíme my, vaši zástupci se vašemu přání podrobiti a dáti půdu těm, kteří dle hesla našeho, na půdě pracují. Tím dáváme vám půdu do úplné parcelace i do vlastnictví vašeho. My víme, že v té věci Šlechtitelské stanice nekonáme dobře, to poznáte později samotní. Pracujte na této půdě a važte si jí a prosím vás, aby výpěstky u vás byly vámi zachovány k dalším účelům a že sami nahradíte práci šlechtitelské stanice….Žádám vás, aby s věcí nebyla dělána malicherná předvolební agitace“.

 Všichni členové delegace obdrželi Dějiny Všesvazové komunistické strany bolševiků s vlastnoručním podpisem ministra.